Feature image
11/03/2022

Kako pratiti dnevne promene šumanovih rezonansi I kako čitati grafike

Author:Lucha T8

Zašto je korisnicima Lucha t8 važno da dobiju informacije o dnevnim  promenama Šumanove rezonance? Najva\nije raylog je vrlo jednostavan: varijacije u frekvenciji i amplitudi Šumanovog signala mogu uticati na ljudsko zdravlje. Promene u frekvenciji mogu rezultirati pojavom viših harmonika od uobičajenih (pogledajte dole objašnjenje šta su harmonici) za koje se zna da izazivaju različite promene u funkcionisanju vitalnih organa i dobra je praksa da se povrate blagotvorni efekti fundamentalne Šumanove frekvencije u cilju uspostavljanja ravnoteže u radu svih organa. Stoga, u tim slučajevima upotreba Lucha t8 može biti od velike važnosti. Slični efekti mogu biti uzrokovani varijacijama amplitude Šumanovog signala.

Za praćenje Šumanovih signala izabrali smo najčešće korišćen i pouzdan sistem  (stanicu) koji prikuplja dnevne promene elektromagnetnih aktivnosti koje utiču na život na našoj planeti. Nalazi se u “Sistemu za posmatranje svemirskih pojava” (Sveobuhvatni podaci monitoringa) u Tomsku, Rusija, a nalazi se na web adresi kojoj možete pristupiti OVDE

Grad Tomsk se nalazi u centru Evro-Azije i ta pozicija omogućava prikupljanje podataka relevantnih za oba kontinenta, pa čak i za Ameriku, Afriku i Pacifički region. Lokacija Tomska je naznačena na Gugl mapi ispod.

Location of the city of Tomsk on a world map

Slika 1 Lokacija grada Tomska na Google mapi koja obuhvata nekoliko kontinenata.

 

Slika 2  Veb stranica (na ruskom) sistema za posmatranje svemirskih pojava  koji se nalazi u Tomsku, Rusija kada je izabrana opcija “Frekvencije” u meniju “Šumanove rezonanse”.

 

Početna stranica je na ruskom jeziku, a komentari na srpskom su dati ispod. Relevantni deo menija je pod naslovom „Šumanove rezonance”: Frekvencije, Amplitude, Q faktori.

Slika 3 Veb stranica (sa srpskim komentarom) sistema za posmatranje svemirskih pojava koji se nalazi u Tomsku, Rusija. Prikazane su frekvencije prva četiri harmonika u funkciji časova.

 

Kada se izabere opcija “Frekvencije”, pojavljuje se gornji dijagram koji sadrži informacije o prva četiri harmonika Šumanovih rezonancija.

Ali šta su harmonici?

Zamislite izduženu strunu koja vibrira između dve fiksne tačke (dobijena konfiguracija je poznata i kao stojeći talas) kao što je prikazano u gornjem delu Sl.4. Ovo je osnovni mod, poznat i kao prvi harmonik. Za ilustraciju su prikazane četiri različite moguće pozicije nizova osnovnog moda (harmonika). Talas odnosno položaj strune u ovim primerima je analogon elektromagnetnog talasa. Zamislite sada situaciju kada dva fiksna kraja lagano vibriraju, iako to nije neophodan uslov. U tom slučaju mogu se javiti i druge konfiguracije kao što su, na Sl. 4, one ispod osnovnog moda, poznate kao drugi harmonik, treći harmonik, itd. Ako je frekvencija osnovnog moda, recimo 1 Hz (Hz je jedinica frekvencije), onda su frekvencije drugog i trećeg harmonika  2 i 3 Hz respektivno.

 

Slika 4 Prva tri harmonika vibrirajuće žice. Svaki harmonik je ilustrovan sa četiri različita aranžmana žica.

 

Dakle, svaki sledeći harmonik ima višu frekvenciju od prethodnog, a samim tim i višu od osnovnog moda. Dve fiksne tačke koje drže žicu na mestu spajaju se u jednu tačku kada stojeći talas okružuje Zemlju.

Vratimo se sada na početnu veb stranu sistema za posmatranje svemirskih pojava u Tomsku. Dijagrami prikazuju vremenske varijacije prva četiri harmonika Šumanovih rezonanci. Prvi harmonik je bele boje, a odgovarajuće vrednosti frekvencije, takođe bele boje, prikazane su na levoj vertikalnoj osi. Vrednosti drugog harmonika, žute boje, prikazane su na desnoj strani vertikalne ose. Treći (crveni) harmonik ima vrednosti prikazane na levoj strani, dok četvrti harmonik (zeleni) na desnoj strani. Brzi pogled na prvi harmonik otkriva da fluktuira  otprilike oko 7,83 Hz, što je tačna teoretska vrednost za osnovni harmonik. Poučno je pratiti dnevne varijacije zbog uticaja Šumanovih rezonantnih frekvencija na zdravlje ljudi. Konkretno, varijacije krvnog pritiska mogu biti do određenog stepena određene i povezane sa promenama frekvencije i amplitude harmonika. Amplitudu možete pratiti izborom opcije “Amplitude” u meniju “Šumanove frekvencije”.

Slika 5 Varijacije amplitude u funkciji dnevnog vremena (ruska i engleska verzija).

 

Neuobičajeno povećanje amplitude primećuje se između 22 časa. i 4 sata ujutro, što ukazuje da je tokom ovog vremenskog intervala bilo jake grmljavinske aktivnosti. Visoke vrednosti amplitude, koje takođe podrazumevaju veću energiju, mogu se javiti i tokom jakih solarnih aktivnosti koje rezultiraju solarnim olujama koje menjaju magnetno polje Zemlje.

Treći deo menija Šumanovih rezonancija je Q faktor. Da bismo jasno definisali ovu veličinu, podsetimo se značenja Šumanove rezonance. U svakom trenutku na površini Zemlje se dešava oko 2000 oluja sa grmljavinom, koje proizvode približno 50 bleskova munja svake sekunde. Svaki udar groma dovodi do stvaranja elektromagnetnog talasa, određene frekvencije, koji počinje da kruži oko Zemlje. Neki od talasa se kombinuju da bi proizveli rezonantni talas koji okružuje ceo obim Zemlje. Osnovna frekvencija ovog talasa je 7,83 Hz. Q faktor se odnosi na gubitak energije Šumanovog talasa u poređenju sa talasima koji se kombinuju i generišu Šumanov rezonantni talas. Ako je razlika između najveće i najmanje frekvencije kombinovanih talasa mala, Q faktor je veliki i gubitak energije mali. Alternativno, ako je razlika u frekvenciji između rekombinantnih talasa velika, Q faktor je mali i brzina gubitka energije je velika.

Slika 6 K-faktori (faktori kvaliteta) prva četiri harmonika Šumanovih rezonancija.

 

Ako se izabere naslov menija „Šumanove rezonancije“, pojavljuje se sledeći grafikon:

Ili na engleskom:

Slika 7 Trodimenzionalni grafikon frekvencije i amplitude u funkciji dnevnog vremena.

 

Ovaj grafikon je zapravo trodimenzionalan. Naime, vertikalna osa sadrži vrednosti frekvencije, počevši od 0 Hz u gornjem levom uglu, povećavajući se naniže do vrednosti od 40 Hz. Horizontalna osa predstavlja časove u toku danu, a boja predstavlja amplitudu, pri čemu je plava najniža vrednost amplitude (leva strana na slici 8), a vrednosti se postepeno povećavaju u smeru ka desnoj strani, dostižući belu kao najvišu vrednost.

 

Moze se primetiti da u ranim jutarnjim satima ima veoma značajnih povećanja amplitudi, verovatno zbog jakih oluja sa grmljavinom u region Tomska, kao što se vidi na grafikonu „Amplitude“ , ranije prikazanom.

Konačno, važno je i korisno pratiti dnevne varijacije Šumanovih frekvencija i amplituda uglavnom zbog zdravstvenih razloga. Varijacije u frekvenciji, posebno u višim harmonicima i/ili velikim naletima amplitude mogu uticati na krvni pritisak, izazvati pojavu oksidativnog stresa, osećaj umora, anksioznosti, depresije itd. U takvim okolnostima preporučljivo je koristiti Lucha uređaj za oporavak, pravilno funkcionisanje i ravnotežu tela. Uticaj Šumanove rezonanse je primetno i na uspostavljanje rezonanse sa moždanim talasima, a samim tim i na raspoloženje, pažnju i druge manifestavcije mentalnog stanja na celokupan organizam. Evo kako Šumanove rezonance odgovaraju frekvencijama moždanih talasa

 

Delta: 0 Hz do 4 Hz odgovara Šumanovoj rezonanciji (SR) oko 4,0 Hz

Teta: 4Hz do 8Hz odgovara SR 4,0Hz, SR 7,83Hz

Alfa: 8 Hz do 12 Hz odgovara SR 7,83 Hz

Beta: 12 Hz do 30 Hz odgovara SR 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz

Gama: 30Hz do 100Hz odgovara SR 33Hz, 39Hz, 45Hz, 59Hz.

 

Praćenjem promena vrednosti frekvencija i amplitude Šumanovih signala, moguće je primetiti i neke pravilnosti i veze pojave određenih mentalnih i zdravstvenih stanja i kako upotreba Luče t8 utiče na njih.