Lucha T8 je elektromagnetni uređaj koji stvara i emituje pulsirajuće magnetno polje putem svetlosti i koristi se kao uređaj za poboljšanje zdravlja. Lucha T8 stvara i emituje frekvenciju od 7,83Hz. Ova frekvencija se naziva „Šumanova rezonanca“.

Šumanova rezonanca predstavljaja skup frekvencija koje se nalaze u samom vrhu ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija (ENF) u Zemljinom elektromagnetnom polju. Šumanova rezonanca je globalna elektromagnetna rezonanca, generisana i pobuđena od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere. Ovaj fenomen globalne elektromagnetne rezonance nazvan je po fizičaru Vinfredu Oto Šumanu koji ga je matematički izračunao 1952. godine.

Uređaj se koristi preventivno. Sve što morate učiniti je da postavite stranu uređaja koji emituje svetlo prema koži, u blizini solarnog pleksusa (približno 10 cm iznad pupka). Time ćete ojačati imunitet, uravnotežiti autonomni nervni sistem, povećati koncentraciju i pažnju i poboljšati celokupno stanje organizma.

Da biste ublažili bol kod svih vrsta upalnih procesa, glavobolje i migrene, koristite Lucha T8 na bolnom mestu nekoliko puta dnevno u sesijama ne dužim od 30 minuta. Na taj način ćete uravnotežiti energiju, metabolizam i polaritet tela na način koji organizmu pruža šansu da se oporavi. Uređaj nudi razne prednosti za poboljšanje zdravlja, poput brze regeneracije ćelija, opuštanja mišića i uklanjanja modrica.

Izloženost Zemljinom pulsu (Šumanovoj rezonanci) omogućava vašem telu da dođe u stanje ravnoteže i zdravlja. Vodeći brz stil života, neravnomeran režim spavanja, kao i nekvalitetna ishrana doprineće neravnoteži vašeg sistema. Preporučujemo da svakodnevno boravite u prirodi kako biste se izložili prirodnoj frekvenciji Zemlje. Preventivnim korišćenjem uređaja, Lucha T8 može vam pomoći da uravnotežite svoj organizam.

Savremen stil života ne dozvoljava nam da provodimo značajnu količinu vremena u prirodi. Međutim, onima od nas koji ne mogu priuštiti da provode puno vremena u prirodi, Lucha T8 može pomoći obezbeđivanjem prirodne frekvencije Zemlje, na dnevnoj bazi. Lucha T8 kao brend je strastven prema stvaranju zajednice koja razume koliko je priroda važna za naše zdravlje i dobrobit. Pridružite nam se ako se osećate isto.

Lucha T8 uređaj može pomoći u sledećim stanjima: bol, iscrpljenost, stres, nesanica, napetost, anksioznost, migrena, nedostatak energije. Do sada je preko 1500 ljudi testiralo Lucha T8 i prijavilo poboljšanje kod ovih simptoma i stanja.

Nema razlike u efikasnosti uređaja, kućišta su lična estetska preferencija. Drveno kućište preporučujemo kao prirodni materijal koji je nežniji prema koži, ali je lomljiviji prilikom pada.  Posrebrena i pozlaćena kućišta izrađena su od aluminijuma i trajnija su, ali su takođe materijali koji pogoduju i osetljivoj koži. Izbor je na vama!

Dokazano je da Lucha T8 ima efekat širokog spektra. Ovo je prijavilo preko 100 korisnika. Neke od njihovih iskustava možete videti ovde.

Lucha-u T8 možete nositi svakog dana, bez vremenskog ograničenja. Testirana je njegova sigurnost i potpuno je bezopasan za upotrebu. Lucha T8 je takođe dizajniran tako da se može nositi i kao modni dodatak.

Za bolje rezultate, uvek treba prisloniti Lucha T8 direktno na kožu radi prevencije ili ublažavanja bolova. Ako kontakt sa kožom nije moguć, uređaj i dalje možete koristiti preko odeće, ali je tada uređaj manje efikasan.

Apsolutno, deca i starije osobe mogu da ga koriste kao i odrasli. Deca koja su testirala Lucha T8 pokazala su bolje rezultate u školi i sportu, više energije i bolju usredsređenost.

Ne, uređaj nije medicinski testiran iako imamo preko 100 korisnika tokom dvogodišnjeg perioda koji imaju pozitivne reakcije na efekte Lucha T8. Naša kampanja na Indiegogo-u pomoći će nam da započnemo napredna ispitivanja vezana za zdravstvenu korist.

Lucha T8 je već registrovan kao tehnološki patent u Srbiji, a u procesu je i za dobijanje svetskog patenta. U Evropskoj uniji su trenutno u toku ispitivanja sigurnosti i kvaliteta.

Lucha T8 poseduje bateriju koja traje do 30 sati. Baterija se puni putem USB priključka (C-tipa).

Radimo isporuke za ceo svet, aparat možete poručiti putem našeg vebsajta.

Možete nas kontaktirati putem email-a na sledećoj adresi: info@luchat8.com.

Takođe, možete nas pozvati na +381693693669.

Veliki broj vremenskih nepogoda širom sveta praćenim munjama i atmosferskim pražnjenjima generišu elektomagnetnu energiju koja se u obliku stojećeg talasa prostire u oblasti između površine zemlje i donjih slojeva jonosfere. Šumanova rezonanca predstavlja skup frekvencija ovog stojećeg talasa. Jonosfera je naelektrisani deo zemljine atmosphere koji se prostire na visinama od 60 km do 500 km iznad površine zemlje. Kako talas ima zajedničku početnu i krajnju tačku (krug), samo neki oblici talasa mogu da se manifestuju, od kojih je nekoliko prikazano na Sl. 1.

Sl. 1 Elektromagnetni talasi koji propagiraju oko zemlje. Predstavljeni su plavom, crvenom i zelenom bojom. Svaki talas se
karakteriše određenom talsnom dužinom i frekvencijom. Talas predstavljen tačkastom plavom linijom ima istu frekvenciju kao
talas predstavljen punom plavom linijom ali i veću amplitudu. Žuti krug označava donju granicu jonosfere. (Izvor: NASA/Simoes)

 

Osnovna Šumanova frekencija je oko 7.83 Hz što odgovara talasu sa najmanjim brojem vrhova, odnosno dolina. Postoje i takozvani harmonici na frekvencijama oko 14.3, 20.9, 27.3 and 33.8 Hz, ali i na većim frekvencijama, međutim svi oni imaju znatno manju energiju. Na slici 1. crveni talas ima najmanju frekvenciju (ali najmveću tlasnu dužinu) jer ima samo tri vrha i tri doline. Plavi talas ima dvostruko veću frekvenciju a zeleni talas skoro sedam puta veću frekvenciju od crvenog talasa.

Da bi se Šumanova frekvencija promenila bilo bi potrebno da se promeni oblik ili veličina (prečnik) zemlje. Takođe frekvencija bi se promenila ukoliko bi se promenila veličina šupljine izmedju zemlje i jonosfere. Međutim ništa od ovoga se nije dogodilo i verovatno da neće. Male promene frekvencije su moguće usled variranja atmosferskog pritiska i/ili solarnih oluja koje utiču na jonosferu. Promene u jonosferi, koja štiti zemlju od štetnih kosmičkih zračenja, takođe mogu da prouzrokuju promene frekvencije. Međutim, i kada bi se sve ove perturbacije simultano dogodile, došlo bi do promene Šumanove frekvencije od svega 0.5 Hz.

Snaga signala je proporcionalna amplitude talasa. Ilustracija amplitude i frekvencija talasa data je na slici 1, gde talasi f1 i f2 imaju istu frekvenciju ali tačkasti talas ima veću energiju. Iako se najveća količina energije nalazi u talasu Šumanove frekvencije, prave promene se dogadjaju u energiji harmonika, naročito drugog (14.3 Hz), trećeg (20.9 Hz) i četvrtog (27.3 Hz). Pod određenim uslovima ovi harmonici mogu da imaju velike amplitude a samim tim i energije. Na primer, 24. Aprila 2020 godine, najveća snaga je bila u 20-tom harmoniku čija je frekvencija 156 Hz. Mnogi su pogrešno pretpostavili da se Šumanova frekvencija povećala na 156 Hz, ali to naravno nije bilo tačno. Samo se pojavila neuobičajeno velika promena amplitude, odnosno energiji, 20-tog harmonika.

Jednostavan odgovor je ne. Postoji više razloga zašto su frekvencije koje generišu Lucha T8 i aplikacija za mobilni telefon različite i zašto se ova dva signala razlikuju. Čulni opseg
čoveka zavisi od visine i jačine tona. Visina tona prestavlja frekvenciju i meri se u Hercima (Hz), a jačina tona u decibelima (dB). Što se jačine tona tiče, čulni prag je 0 dB. Pretpostavljajući savršeno zdrav slušni apparat, najniža frekvencija koju može da detektuje ljudsko uvo, odnosno mozak, je oko 20 Hz. Šumanova frekvencija (7.83 Hz) je znatno niža od ovog praga pa se prema tome, ne može čuti. Aplikacije za mobilni telefon generišu “vrlo sličan signal” kao Šumanova rezonanca ali koji može da se čuje, kako se navodi u opisu aplikacija. Bez obzira na značenje fraze “vrlo sličan signal”, ton nije isti kao Šumanova rezonanca samim tim što se može čuti. S druge strane, frekvencija signala mobilne telefonije je tipično u opsegu 800 MHz – 1300 MHz, koji imaju veoma veliku energiju u odnosu na signal koji generiše aplikacija za mobilni telefon. Usled interferencije, slabiji signal trpi značajne promene, pa dolazi i do frekvenentne i do amplitudske modulacije slabijeg signala. Dakle, čak i kada bi taj slab signal koji generiše aplikacija imao karakteristike Šumanove resonance, zbog prirode mobilnog uređaja došlo bi do perturbacija frekvencije. Konačno, karakteristična osobina Lucha T8 aparata je da se Šumanova frekvencija prenosi u telo putem pulsirajuće crvene svetlosti.

Da. Najbolji rezultati se postižu postavljanjem Lucha T8 aparata na mesto poznato kao solarni pleksus, odnosno solarni ganglion, odmah ispod centralne grudne kosti. Solarni ganglion je deo simpatičkog nervnog sistema koji predstavalja mesto na kome se susreću ganglije i nervi koji kontrolišu rad stomaka, bubrega, jetre i adrenalnih žlezdi. Takodje, u blizini solarnog pleksusa se nalazi i timus, žlezda u kojoj sazrevaju T ćelije imunog sistema.

Pulsirajuće crveno svetlo Lucha T8 aparata dopire do ovog skupa nerava i ganglija i pretvara se u hemijski signal koje se dalje prostire kroz telo. Međutim u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog i psihološkog stanja korisnika, Lucha T8 se može staviti na različite delove tela kako bi se pronašao optimalan efekat. Usled biohemijske individualnosti različiti efekti se mogu očekivati kod različitih korisnika koristeći Luču t8 na istom delu tela, ali je dobro da se ispitaju i drugi položaji kako bi se spoznale nove mogućnosti uređaja.

Apsolutno ne. Šumanova rezonanca i infracrveno svetlo su poznati po svojim izuzetno pozitivnim terapeutskim svojstvima, kako na ljudima tako in a životinjama. Veliki broj
studija i kliničkih ispitivanja potvrđuje značaj Šumanove frekvencije na pravilno i balansirano funkcionisanje ljudskog organizma. Daćemo samo jedan primer. Slabo magnetno polje koje pulsira na Šumanovoj frekvenciji štiti srce od stresnih uslova. Veliki broj reference o pozitivnim efektima Šumanove frekvencije i svelosno pulsirajuće terapije može se naći u odeljku “stručni tekstovi”.

Nаžаlоst, zаštitа оd еlеktrоmаgnеtskоg zrаčеnjа u svаkоdnvnоm živоtu је prаktičnо nеmоgućа ali se negativni efekti mogu ublažiti. Оkružеni smо kоnstаntnim dејstvimа
еlеktrоmаgnеtskih pоlја, оd kојih nеkа mоgu biti manje ili više štеtnа kао štо su visokonaponski vodovi, mоbilnа tеlеfоniја, Wi-Fi, Bluetooth, rаdiо tаlаsi, mikrоtаlаsnе pеći, itd. Моgućе nеgаtivnе pоslеdicе pо lјudskо zdrаvlје su, nа primеr, glаvоbоlје, pаlpitаciје, tinitus (bruјаnjе u ušimа), umоr, blаgе vrtоglаvicе, tеškоćе u kоncеntrаciјi, nеrvоzа, dеprеsiја, drhtаnjе, gubitаk аpеtitа, tеškоćе u disаnju itd. Оvdе su nаbrојаni sаmо аkutni i blаži оblici nеžеlјеnih еfеkаtа, mаdа pоd kоnstаntnim dејstvоm еlеktrоmаgnеtnоg zrаčеnjа оvi simptоmi mоgu dа pоstаnu hrоnični, ili dа dоvеdu dо оzbilјniјih bоlеsti. Zа ublаžаvаnjе i uklаnjаnjе оvih simptоmа Lučа t8 mоžе dа budе оd pоmоći, аli i zа prеvеnciјu pојаvе оvih еfеkаtа kоd оsоbа kоd kојih sе оvi simptоmi јоš uvеk nisu pојаvili. Uprаvо је i svrhа urеđаја Lučа t8 dа sе pоvrаti hаrmоniја u funkciоnisаnju lјudskоg оrgаnizmа kојi је pоd stаlnim strеsоm, оdnоsnо dејstvimа rаznih nеgаtivnih uticаја, оd kојi su еlеktrоmаgnеtnа zrаčеnjа mеđu nајјаčimа.

Elektromagnetno zračenje Lucha T8 aparata praktično ne postiji, odnosno toliko je malo da ga je praktično nemoguće izmeriti. SAR (specific absorption rate) se odnosi na telesnu apsorpciju elkektromagnetskog zracenja u radio-frekventnom (RF) domenu (3KHz – 300GHz). Ovsj opseg obuhvata frekvencije mobilne telefonije, radio talasa, mikrotalasnog zračenja, magnetne rezonance (MRI) i dr. Sva ova zračenje izazivaju toplotne efekte, što se najbolje može videti prilikom dugotrajne upotrebe mobilnog telefona, kada se i telefon ali i tkiva glave zagreju, ukoliko se telefon koristi na standardan način. Dakle, pored frekvencije i snaga elektromagnetnog zračenja, u jedinicama W(att), ovde ima važnu ulogu, pa je jedinica SAR data u W/kg težine (aborbovana energije po jedinici težine usrednjena po nekoj površini). Gornja granica u EU za uredjaje iznosi 2W/kg. Drugi primer je mikrotalasna pećnica koja radi u sličnom opesegu ali veće snage. S druge strane crvena LED diode (Light Emitting Diode) emituje svetlost u opsegu oko 320 GHz (tera herca) što je gornja granica RF opsega, i uz to je elektromagnetno polje izuzetno slabo. Ukupna snaga LED diode je tipično oko 10mW (mW je hiljaditi deo Wata), i u slučaju korišćenja Lucha T8 aparata, kada se ova snaga usrednji u odnosu na težinu korisnika dobija se zanemarljiva vrednost za SAR parametar. S druge strane, magnetno polje Lucha T8 je jako malo pa se praktično ne može izmeriti.

Pošto smo još uvek u evaluacionoj fazi istraživanja dejstva našeg aparata na različite procese u našem organizmu, iskreno vam moramo reći da nemamo mnogo iskustava u alopeciji.

Ali, na oba tipa alopecije koje ste naveli utiču dosta stresni faktori, mada je konkretno androgena alopecija kod žena većinom genetski uslovljena.

Lucha T8 je aparat koji između ostalog smanjuje stepen stresa u organizmu i sinhronizuje naše moždane talase sa prirodom i prirodnim frekvencijama zemljine vibracije, čime se postiže jačanje imunološkog sistema i homogenizacija energetskih procesa. Pod takvim uslovima i najveći broj antistresnih supstanci se luči (melatonin, enkefalini i dr.)

Pošto Lucha T8 emituje infracrvenu svetlost u vidu elektromagnetnih talasa postoji verovatnoća da se podstiče i rast folikula dlake i njihova pojačana aktivnost.

Aparat treba aplicirati naizmenično na predeo solarnog pleksusa na grudnom košu i na deo glave bez kose (2x na solarni pleksus po pola sata i 2x na deo glave bez kose) pa ćete kroz 2-3 nedelje sami primetiti da li ima efekta.

Nemamo mnogo iskustava sa ljudima koji imaju tinitus, ali vredi pokušati sa upotrebom Luche T8.

Znamo da je tinitus osećaj zvuka u uhu bez odgovarajućeg spoljašnjeg podražaja. Zvuk se može manifestovati kao zujanje ili šum. Tinitus nije bolest, nego je simptom, koji može da izazove velik broj stanja i bolesti (npr. upale uva, strana tela u uvu), i nuspojava koju izazivaju neki lekovi (npr. aspirin). Tinitus može biti prisutan u oba ili samo u jednom uhu. Razlikuje se i frekvencija pojedinih tinitusa. Takođe tinitus prema vremenu trajanja možemo podeliti na kontinuirani i periodični.

S obzirom da je zvuk mehanička oscilacija koja se tek u unutrašnjem uhu pretvara u elektromagnetni talas, ne možemo sa sigurnošću reći na koji način taj patološki poremećaj interferira sa Šumanovom frekvencom (koja je elektromagnetni talas) i infracrvenim svetlom koji se generišu u našem aparatu Lucha T8.

Ono što je obećavajuće jeste da određeni broj bolesnika koji imaju tinitus dobro reaguju na preparate melatonina koji se daju kod nesanice, a isto tako i mi imamo veoma pozitivno iskustvo upravo sa ljudima koji su dugo godina koristili melatonin za nesanicu i prestali su nakon upotrebe Luche T8.

Drugo značajno iskustvo je što je jedan naš klijent koji ima Menier-ovu bolest fantastično odreagovao na Lucu T8 i gde mu se izgubio tinitus koji je jedan od 4 glavna simptoma te bolesti.

Dakle, možemo preporučiti, ne znamo sa sigurnošću kakva će reakcija biti, ali vredi pokušati.

Aparat treba aplicirati naizmenično na predeo solarnog pleksusa na grudnom košu i bolesno uho ( 2x na solarni pleksus po pola sata i 2x na uho po pola sata) pa ćete kroz nekoliko dana sami primetiti da li ima efekta.

Aparat emituje Šumanovu frekvencu u vidu elektromagnetnih talasa od 7,83 Hz putem infracrvenih talasa.

Infracrveni talasi su talasne dužine od 800 nanometara i kao takvi najdublje, do 5-6mm prodiru u tkivo i ostvaruju fotodinamski efekat uzrokojući pobuđivanje i delotvornih hemijskih reakcija, osim prenošenja elektromagnetnih talasa preko lokalnih nervnih spletova.

U stvari infracrvenosvetlo služi kao nosač elektromagnetnih talasa frekvence od 7,83 Hz u vidu manjih paketića u kojima su isti zapakovani – kvantovi  energije, te ih sprovodi dublje u tkiva, odakle oni ostvaruju i kvantni uticaj na CNS.

Kada koračate po Zemlji treba imati na umu da se ova univerzalna Šumanova rezonanca (na kojoj se i razvio život na Zemlji) od 7, 83 Hz menja pod uticajem raznih dostupnih elektromagnetnih uređaja, dalekovoda, solarnih oluja i dr.  Dakle, hodajući bosi po Zemlji ne znamo tačno kojoj smo vibraciji odnosno EM talasu izloženi.

Momenat pažnje, odnosno taj trenutak kada uključimo aparat Lucha T8 i mentalno se usredsredimo na rešavanje datog problema je veoma bitan.

I samo orahovo drvo, kutijica u koju je stavljen aparat, ima blagotvorna dejstva na organizam u celini koja su opisana na našem sajtu.

Sve ovo su prednosti koje za sve nas koji imamo ovaj aparat kod sebe i u čije smo se benefite uverili, čine da nam je Lucha postao pravi saputnik u svakodnevnom životu koga rado imamo uz sebe.

Aparat Lucha T8 se praktično može koristiti neograničeno, ali navedeno je 15 puta jer to praktično znači 7,5 h dnevno; odnosno pošto aparat kada se uključi radi pola sata, onda 0,5hx15=7,5h. Polazimo od toga da čovek prosečno 8 sati radi, 8 sati spava, a 8 sati je predviđeno za odmor i relaksaciju i to je ono najbolje vreme kada treba koristiti aparat.

Naravno da svako treba prilagoditi korišćenje aparata individualno u zavisnosti zbog čega se u konkretnom slučaju koristi. Za opšte podizanje imuniteta, poboljšanje sna i postizanja unutrašnje homeostaze dovoljno ga je koristiti 2-3 x dnevno.

Jedini eventualni neželjeni efekat pri korišćenju koji smo primetili u svega nekoliko slučajeva je lokalni osećaj povećane toplote na mestu korišćenja koji nije kontraindikacija za dalju primenu, već obrnuto, dokaz da aparat radi i ostvaruje lokalno dejstvo na periferni nervni splet i mikrovaskularni sistem.

Osnovna razlika između audio Šumanovih talasa koji nastaju kao akustički fenomen i Luche T8 koji emituje svetlost u vidu Šumanove frekvence, jeste taj što je zvuk mehanički talas, a svetlost elektromagnetni talas.

Zvuk se definiše kao objektivna, čisto fizička pojava, tj. oscilatorno kretanje pobuđene elastične sredine od izvora do prijemnika zvuka. Može se definisati i kao subjektivna, pretežno psihička pojava, tj. unutrašnja percepcija. Tada započinje čulnim inputom kao mehaničkom akcijom, nastavlja se preko Kortijevog organa (deo strukture uha) koji zvučni talas prevodi u električni impuls koji se obrađuje u centralnom nervnom sistemu gde se pretvara u osećaj zvuka, dok istovremeno nervnim impulsima dolazi do svake ćelije i kao informacija biva prihvaćena od ćelijske svesti. Pored ove putanje zvuka „od spolja ka unutra“, postoji međutim i direktna veza između izvora zvuka i svesti čoveka koja zaobilazi ceo slušni aparat kada se percepcija zvuka doživljava preko energetskog omotača (aure) odakle biva prihvaćena na svim nivoima svesti (podsvest, svest, nadsvest). Zapravo, ne reaguje aura na zvučni talas, već na nameru izvora zvuka da pokrene zvučno oscilovanje, pa čak i kada je u pitanju udar groma. I više od toga – (nad)svest onoga ko percipira zvuk učestvuje u toj nameri pa samim tim i akciji. Znači da (nad)svest ima dvojaku ulogu: ona je prijemnik zvučne informacije, ali je i u vezi sa energijama izvora zvuka, pa je samim tim i deo izvora.

Sa druge strane aparat Lucha T8 deluje na 2 načina kao generator i emiter bezbednog nejonizućujeg zračenja u vidu elektromagnetnih talasa frekvence 7, 83 Hz:

Prvi način je kvantni uticaj Luche T8 na fizički sistem organizma i njegovih sastavnih delova. Fizički sistem ljudskog organizma sačinjavaju njegova organska i neorganska struktura (organi, ćelije, voda, hemijski i fizički elementi) kao i polja koje stvaraju svi ti pojedinačno sami po sebi, a isto tako sveukupno kao jedno opšte polje koje ljudski organizam kao autentična celina stvara oko sebe.

Drugi mehanizam delovanja Luche T8 je uticaj na rad lokalnog nervnog sistema- perifernog i vegetativnog, kao i indirektno delovanje na CNS preko uticaja na određene impulse. Prednost Luche T8 bi bio upravo to direktno delovanje na deo tela na koji se stavi gde utiče na proces harmonizacije i optimalizacije neurosinaptičkog i energetskog protoka na nivou lokalnih neuronskih mreža.

Isto tako, u slučaju poremećenog lokalnog energetskog i elektrohemijskog protoka može da pomogne u “deblokadi” takvog, patogenog, zastoja i da doprinese pokretanju mehanizama regulisanja postojeće disfunkcije.

To je mehanizam kako Lucha T8 može i lokalno da otkloni bol u relativno kratkom roku.

Što se tiče same ciste, ne znamo kakav je uticaj Šumanove rezonance na istu, ali mislimo da ne može da ima štetan efekat i da može da upotrebljava Luchu T8 2-3x dnevno. Bitno je i kakav je hormonski status, da li je eutireoitična, hipotireotična ili hipertireotična, odnosno da li je hormonski status u granicama fiziološkog ili se eventualno tireodni hormon luči u manjku ili što je najčešći slučaj u višku.

U principu ciste štitaste žlezde treba pratiti, ali ih i bioptirati, naročito ako su preko 3cm ili ispunjene stranim sadržajem.

Manjak joda u organizmu često je uzrok cisti, ali neka se o praćenju, eventualnoj biopsiji i lečenju dogovara sa nadležnim endokrinologom.

Lucha T8 može da doprinese harmonizaciji čitavog organizma, pa i dobrom balansu hormonskig statusa. Pogotovo može biti od koristi ako je osoba u akutnom ili hroničnom stresu što se odražava i na rad štitaste žlezde.

Aparat koristiti  3-4 puta dnevno na solarnom pleksusu i 3-4 puta dnevno na mestu povrede.

Teoretski može. Za održavanje ciklusa i smanjenje tegoba nositi 3 puta dnevno na solarnom pleksusu i 3 puta dnevno na pola puta izmedju pupka i pubične kosti.

Regulišuci homeostazu i energetski balans organizma, Lucha T8 sa svojom Šumanovom frekvencijom koja se u naš organizam emituje u vidu crvenog svetla bi mogla da utiče i na poboljšanje metabolizma vode i uravnoteženje balansa izmedju ćelijske i vanćelijske tečnosti. S obzirom na tu vrstu ravnoteže, na održavanje balansa utiču mnogobrojni faktori pre svega u organizmu (funkcija bubrega, pluća, srca, jetre) kao i spoljni faktori (ishrana, meteorolški uslovi, sunčevo zračenje, elektromagnetna zračenja u okolini). Svaki slučaj bi trebalo posmatrati ponaosob.

Može, noseći je na solarnom pleksusu 2-3 puta dnevno. Za sada se ne preporučuje direktno držanje aparata na glavi. U nekim situacijama bi kratkotrajno gledanje direktno u crveno svetlo koje emituje Šumanovu frekvenciju, teoretski moglo doprineti poboljsanju funkcije očnog aparata i uravnoteženju ukupne energije u organizmu.

Držanjem aparata na nekih 30 do 40cm od očiju, gledanjem podstičemo vizuelizaciju.

Na očne kapke aparat može da se postavi direktno,tako stimulišemo ksenofore, molekule u potkožnom tkivu koji su odgovorni za absorpciju svetlosti. Aparat bi trebalo bi držati 2 do 3 puta dnevno.

Osobe sa kontaktnim dermatitisom bi trebalo da koriste aparat 3 do 4 puta dnevno na solarnom pleksusu.

U kombinaciji sa držanjem na koži, na svaku promenu (tamo gde je promena najizraženija) držati aparat 1-2 puta dnevno.

Akumpuktura deluje fizičkom stimulacijom na nervne gangliome (čakre), kao i akupresura, bez primene vibracije. Lucha T8 deluje elektromagnetnom stimulacijom (svetlosnom stimulacijom na odredjenoj frekvenciji). Dakle, potpuno su različiti mehanizmi delovanja.

“ Frekvencija emocija“ je apstraktan pojam koji nema naučnu potvrdu niti se moze izmeriti. Naravno, postoje razne web stranice koje prikazuju numericke vrednosti ovih frekvecnija, ali one nemaju naučnu osnovu. Frekvencije u ljudskom organizmu potiču iz rada srca i mozga, dva organa koji generišu elektromagnetne (EM) Talase. Emocije mogu da utiču na frekvecnije ovih organa, ali su te promene isuviše male da bi se sa sigurnošću tvrdilo da su proizvod određenih emocija. Moždani EM talasi postoje kao alfa, beta, gama, delta i teta talasi. Ali prelaz iz jednog talasnog stanja u drugo nije proizvod emocija, vec moždanih aktivnosti. Sve frekvencije koje su proizvod ljudskog organizma nalaze se u opsegu 7-30 Hz, dakle u oblasti ekstremno niskih frekvencija. S toga je dejstvo Lucha T8 aparata u frekventnom domenu koji dovodi do optimalnog rada celokupnog organizma.

Posade aviona su izložene pojačanom dejstvu magnetnog polja koje generiše sam avion u odnosu na magnetna polja na površini Zemlje, naročito u prednjem delu aviona (dakle pilot, kopilot i posada u prvoj klasi). Takodje, i posada i putnici su izloženi jakom dejstvu kosmičkog zračenja koje je mnogo opasnije po zdravlje od magnetnog polja. Dakle, Lucha T8 bi najviše i koristila ljudima koji često putuju jer može da umanji ove neželjene efekte..

Jonizator nema nikakav efekat na Lucha T8 aparat tako da se mogu isovremeno koristiti bez bojazni da će smanjiti efikasnost jednog ili drugog aparata.

Kada se koristi Lucha T8 aparat, trebalo bi da budemo u stanju opuštenosti i mira pre svega zbog koncentracije i pažnje pa onda samim tim i efektivnijeg dejstva samog aparata.

Farmako-kinetički receptori nisu target elektromagnetnih talasa svetlosti i Šumanove frekvencije. I svetlost i elektromagnetni talas Šumanove frekvencije deluju preko zasebnih receptora, pa homogenizacijom i energetskom uravnoteženošću organizma mogu samo da delovanje bilo kog leka učine efikasnijim.

Kod paničnih napada se aparat stavlja na solarni pleksus 3 puta u toku dana, a pažnja se postiže dubokim disanjem – 5 sekundi dubokog uzdaha na nos i isto toliko dubokog izdaha kroz nos. Ukoliko želimo da aktiviramo i parasimpatikus koji dodatno može doprineti smanjenju inteziteta napada panike, onda izdah treba produžiti za 1-2 sekunde.

Pošto panični napad predstavlja vrstu stresa, bitno je da stomačnim tipom disanja (predhodno opisanim) imamo aktivaciju nervus vagusa kao glavnog nerva parasimpatičkog nervnog sistema. Disanje je jedina radnja na koju svesno možemo uticati a koja stoji pod uticajem autonomnog nervnog sistema. Plitko plućno disanje, koje sa sobom uglavnom nosi anksioznost i nervozu predstavlja reakciju simpatičkog nervnog sistema i zbog toga je neobično važno da u toku napada panike uz Lucha T8 (sa svim svojim efektima i benefitima) predhodno opisanim stomačnim disanjem aktiviramo parasimpatikus preko nervus vagusa.

Može pomoći. To se uglavnom kombinuje aplikacijom na solarni pleksus 3 puta dnevno i lokalno na mesto najjačeg bola na kolenu (na koži iznad mesta projekcije najjačeg bola) 3-5 puta dnevno.

Iskustva su nam minimalna sa bolesnicima koji imaju bilo kakve poremećaje srčanog ritma. Tu nam predstoje evolucione studije u saradnji sa kardiolozima.

To je kompleksno pitanje zato što postoje različite faze i različiti tipovi dijabetesa. Ali uopšteno govoreći, homogenizacijom i postizanjem unutrašnjeg balansa organizma, kao i uspostavljenjem energetske ravnoteže organizma, u značajnoj meri se mogu otkloniti štetni uticaji stresa koji doprinosi pogoršanju dijabetesa. Naravno, na prvom mestu treba istaći da se nalazi lečenje dijabetesa standardnim medicinskim protokolima (higijensko-dijetetski režim,oralni hipoglikemici,insulin, itd.) Lucha T8 u takvim situacijama predstavlja samo pomoćno sredstvo koje može doprineti bržem i efikasnijem delovanju lekova koji se koriste u terapiji dijabetesa.

Nemamo mnogo iskustava sa decom od 12 godina i mlađom.

Ono što znamo je da Šumanov rezonantni signal izuzetno korelira sa geomagnetskim aktivnostima Sunca. Na osnovu velike sličnosti sa ljudskim EEG spektrom, postoje dokazi da Šumanova rezonantna frekvencija deluje kao metronom, odnosno regulator ritma za različite čovekove fiziološke aktivnosti. Uloga Šumanove rezonance je upravo da sinhronizuje biološki i dnevni ciklus i doprinese održavanju unutrašnje homeostaze. Jačanje sunčeve aktivnosti i pojava solarnih oluja utiču na remećenje te homeostaze, koja se prvo ogleda u varijacijama krvnog pritiska i  vrednostima melatonina, koji je odgovoran za održavanje dnevnog ciklusa hormona.

Za sada ne bi mogli da preporučimo upotrebu Luche T8 kod deteta sa 12 godina i sa oštećenjem mozga, jer ne znamo tačno koja je vrsta oštećenja i ne znamo na koji način je to oštećenje povezano sa spoljnim atmosferskim faktorima i uopšte faktorima okoline. Može da se desi da efekat bude i izuzetno povoljan i da dođe uz pomoć Luche do bolje sinhronizacije moždane aktivnosti deteta sa Šumanovom frekvencom i indirektno do pojave stabilizacije homeostaze.

Dakle, upotreba bi bila na izrazito ličnu odgovornost, a za svaki dalji savet vam stojimo na raspolaganju.

Na osnovu predhodno izloženog,upotreba LucheT8 aparata u kome se kombinuju dejstvo crvene svetlosti i Šumanovih elektromagnetnih talasa, ne bi trebali da izazovu nikakve neželjene efekte,već naprotiv mogli bi da pomognu u svemu predhodno navedenom.Ako se odlučite da probate,upotreba bi bila  2 puta dnevno 3 dana, zatim po 3 puta dnevno u naredna 4 dana na solarnom pleksusu.

Posle 7 dana treba već možda primetiti neki efekat.

Što se tiče mobilnog i tv ,ne treba da koristi ukoliko može da se skoncentriše samo na aparat. Ako mu treba usmeriti pažnju na nešto, onda je najbolje da gleda tv, a mobilni udaljiti dok koristi aparat.

Lucha T8 može da ima itekako dobar uticaj na krvni pritisak jer dovodi do homogenizacije energetskog stanja i homeostaze što je uslov za održavanje normalnog pritiska. Smanjivanjem stresa i njegovog negativnog uticaja na ljudski organizam preko aktivnosti autonomnog nervnog sistema treba da se stabilizuje i krvni pritisak.  Potrebno je da se uz odgovarajuću prepisanu terapiju za pritisak, kada se Lucha T8 upotrebljava 2-4 puta dnevno u naredna 3-5 dana (na 12h, 8h ili 6h) obavezno mere i vrednosti TA najmanje 4 puta dnevno i uporediti ih sa prethodnim danima (3-5 dana) kada se Lucha nije upotrebljavala.

Uz konsultaciju sa kardiologom videti da li ima potrebe za smanjenje doze. Zatim, kada se odredi doza antihipertenzivnih lekova, u narednih mesec dana treba meriti pritisak 3 puta dnevno (na 8h). Ukoliko se krvni pritrisak stabilizovao, učestalost kontrole TA raditi i meriti dalje uz savet sa kardiologom.

Kao i kod svih stojećih talasa, a Šumanova rezonanca je proizvod stojećeg talasa čiji se jedan kraj nalazi  na površini Zemlje a drugi na najnižem sloju jonosfere, postoje osnovni (fundamentalni) talas i tzv. hramonici. Nekada se koristi i termin „Prvi harmonik“ za fundamentalni talas odnosno frekvenciju.

Frekvencija osnovnog talasa je 7.83 Hz ali su varijacije moguće u zavisnosti od atmosferskih prilika, solarnih oluja, kosmičkog zračenja itd. Na primer, na današnji dan frekvencija fundamentalnog talasa se kretala izmedju 7.46 i 8.11 Hz. Prvi harmonik je međutim, imao frekvenciju izmedju 12.60 i 14.90 Hz., drugi harmonik u intervalu 19.60 – 20.60 Hz, treći u intervalu 23.60 – 27.60 Hz itd za više harmonike. Dakle, osnovna Šumanova frekvencija ne raste stalno, već može da varira oko 5-6% oko vrednosti 7.83 Hz. Naravno, ako se posmatraju viši harmonici moguće je primetiti veće frekvencije pa se otuda pojavljuje interpretacija da frekvencija stalno raste. Međutim, osnovna frekvencija od 7.83 Hz je najvažnija i ona određuje frekvencije svih ostalih harmonika, i ima najvažniju terapeutsku ulogu, između ostalog i jer je najbliža prirodnoj frekvenciji moždanih talasa koji se manifestuju u budnom stanju čoveka. Frekvencija svakog narednog harmonika je veća nego frekvencija prethodnog harmonika. Lucha T8 koristi crvenu svetlosti koja već ima poznata terapeutska svojstva i koja treperi na osnovnoj Šumanovoj frekvenciji od 7.83 Hz.

Iako naša iskustva sa decom koja imaju teškoće u razvoju nisu velika od nekoliko korisnika imamo samo pozitivne informacije.

Tako na primer, majka deteta koje ima autizam i upečatljivo promenjeno ponašanje, probleme sa pažnjom, koncentracijom i snom nas obaveštava da posle mesec dana korišćenja aparata Lucha T8 rešeni su problemi sa spavanjem, smanjeni su nervoza i anksioznost.

Sigurno je da interferencijom sa alfa moždanim talasima koji funkcionišu u opsegu između 7 i 14 Hz i kada se oslobađa znatna količina “pozitivnih hormona” (melatonina, serotonina, endorfina, estrogena), aparat deluje u smislu zaštite optimalnog stanja organizma, održavanja energetskog balansa i stimulacije psihosomatskog blagostanja. Sa druge strane na ovom nivou aparat deluje i u smislu harmonizacije unutrašnjih disfunkciha i povratka narušenog psihosomatskog balansa. Mislimo da kontraindikacija nema i da treba pokušati.

U početku,korišćenje  je prvih nekoliko dana (3-4dana), 2 puta dnevno, a zatim može i do 4 puta u toku dana nošenjem na solarni pleksus, ukoliko nema neželjenih reakcija i ukoliko je odgovor zadovoljavajući.

Na žalost, iskustva su nam minimalna sa bolesnicima koji imaju bilo kakve poremećaje srčanog ritma. Tu nam predstoju evolucione studije u saradnji sa kardiolozima.

Teoretski, ako bi uzrok aritmije bio neki stresogeni faktor, koji je doveo do poremećaja u radu autonomnog nervnog sistema možda bi Lucha T8 i mogla biti od koristi.

S druge strane, pošto absoluta često nastaje kao posledica poremećaja neurofizioloških procesa na sprovodnom aparatu srca uzrokovana različitim drugim etiološkim faktorima (virusi, endokrinološki, neurološki, elektrolitni disbalans, itd.) teško bi se moglo očekivati da Lucha T8 pomogne.

Lucha T8 je aparat za energetsku stabilizaciju i homeostazu našeg organizma u celini, povezujući nas svojim tajnim nitima sa prirodnom frekvencom vibracija naše planete Zemlje. Na taj način nam omogućuje potpuniju harmoniju našeg organizma, opuštanje i jačanje našeg imunološkog odbrambenog mehanizma. Sa Luchom T8 treba da se vratimo prirodi, sebi i našem najbližem okruženju učeći kako da uživamo u svakom trenutku sa što manje stresogenih situacija koje bi mogle naškoditi našem zdravlju.

Iskustva sa pacijentima koji imaju ili su imali neku vrstu maligniteta nemamo mnogo, ali pre svega treba imati na umu da je Lucha T8 aparat koji pravi energetsku homeostazu organizma i utiče samim time na našu psihofizičku stabilnost i jačanje imuniteta.

Imajući sve to u vidu mišljenja smo da ga možete koristiti, da ćete sa njim podići svoju energiju, možda ukloniti eventualno umor ili malaksalost, a verovatno i neku akutnu bol ako imate. To zavisi od dosta pridruženih faktora od kojih je najvažnija vaša frekventna otvorenost. S obzirom da ste zainteresovani i otvoreni za takvu vrstu uspostavljanja psihofizičke homeostaze i postizanja energetske stabilnosti, pretpostavljamo da vam aparat može biti od koristi i da ćete sa njim biti zadovoljni.

Ne očekujemo nikakve neželjenje efekte.

Lucha T8 deluje preventivno na naš organizam sprečavajući narušavanje homeostaze i disbalansa, dok tumorski procesi predstavljaju 4. odmaklu fazu bolesti. Samim tim kod osoba kojima je dijagnostikovan neki maligni tumor ili bilo koja vrsta benignnog tumora, Lucha T8 može poboljšati kvalitet života u smislu smanjenja bolova, anksioznosti, poboljšanja sna, jačanja otpornosti prema sekundarnim infekcijama.

Koristiti aparat 2 puta dnevno u predelu bolne slepoočnice, u kombinovanju sa nošenjem na solarnom pleksusu 3 puta dnevno u roku od 7 dana.

Mogu da koriste svi korisnici koji imaju statička strana tela tipa proteze, ortopedske šrafove, stentove i dr.

Za sada ne preporučujemo korišćenje Lucha T8 aparata kod onih osoba koji imaju neke elektrostimulatore tipa pacemaker-a, električne stimulatore gastričnog motiliteta i dr.

Naš uređaj je generator koji emituje Šumanovu frekvencu u vidu infracrvenog zračenja i na taj način i preko elektromagnetnih talasa Šumanova frekvenca i preko svetlosti (blizu infracrvene svetlosti) deluje na energetsku ravnotežu, homeostazu i celokupni telesno-duhovni balans našeg organizma podižući naš imunitet do zadovoljavajućih granica, a preventivno delujući na mnoga stanja koja mogu biti uzrok raznih vrsta poremećaja u našem organizmu.

Mogu ga koristiti i deca, a kako deluje na pojavu konkretno zakasnelog početka govora kod dece još uvek nemamo iskustva i svaka povratna informacija bi nam bila dragocena.

Ono što je sigurno je da ne može štetiti, a upotrebljavao bi se uobičajeno postavljanjem u projekciji solarnog pleksusa u nivou vrha grudne kosti, čime bi se postizalo dejstvo na čitav organizam (3-4 puta dnevno po pola sata).

Aparat Lucha T8, pre svega deluje preventivno na uspostavljanje unutrašnje homeostaze organizma, energetskog balansa i samim tim na jačanje imunološkog sistema u celini.

Ne koristi se za lečenje bilo kakve organske bolesti, pogotovo onih u odmaklim stadijumima ka što su kanceri pluća i jetre kako ste naveli.

Međutim, može se koristiti za poboljšanje opštih simptoma kod pacijenata sa navedenom dijagnozom, te u tom smislu može dovesti do smanjenja napetosti i većeg opuštanja organizma, poboljšanja pažne i sna, nekada i do umirivanja bolova ili opšte nelagodnosti organizma.

Navedena iskustva su pojedinačna, ne velika, ali ipak pozitivna. Ono što je bitno je da ne može štetiti i dovesti do pogoršanja stanja.

Nemamo mnogo iskustva sa njima i za sada ne možemo to preporučiti.

Ali, ako imate velikih problema sa nesanicom, opštim osećajem malaksalosi, gubitkom pažnje i koncentracije, neodređenim bolovima u trbuhu ili drugim delovima tela, možete da probate sa korišćenjem nakon završetka trećeg meseca trudnoće kada je plod u celosti formiran. Taj period u medicini zovemo završetak embriogeneze. Koristiti aparat standardno 2-3 puta dnevno na solarnnom pleksusu ili u slučaju postojanja bolova, iznad mesta bola 2-3 puta dnevno u kombinaciji sa držanjem na solarnmom pleksusu.

Za sve korisnike koji imaju elektrostimulatore bilo koje vrste (srčane pacemaker-e, gastrointestinalne električne stimulatore) ili ugrađena strana tela od metala (veštačke srčane valvule, ortopedske endoproteze i dr.) za sada ne preporučujemo upotrebu aparata, jer nemamo još dovoljno iskustva.

Ne znamo da li Šumanova frekvenca može da interferira sa srčanom frekvencom koja nastaje kao posledica delovanja srčanog neurosprovodnog sistema čiji je pejsmejker odnosno predvodnik SA (sinostrijalni) čvor.

Pretpostavljamo da nema nikakvih kontraindikacija, ali za sada ne preporučuje.

Za sada ono sto znamo srčani bolesnici ne bi trebalo da imaju smetnje, osim onih sa ugrađenim pejsmejkerom. Možete Luchu T8 držati na solarnom pleksusu, tačno na ogrlici kolika je i njena visina, odnosno ispod ksifodnog nastvka grudne kosti.

Tu je dejstvo na celokupni organizam najoptimalnije, a na pristojnoj udaljenosti od SA (sinoatrijalnog) čvora srca koji je prirodni srčani pejsmejker. Ukoliko osetite neko pogoršanje (ne bi trebalo) ili neuobičajen poremećaj rada srca i srčanog ritma prekinite sa upotrebom i javite se nadležnom kardiologu na konsultaciju.

Što se tiče bolesnika sa tumorima, nema kontraindikacija.

Takvi bolesnici treba da koriste Luchu t8 zato što aparat deluje preventivno na naš organizam sprečavajući narušavanje homeostaze i disbalansa, dok tumorski procesi predstavljaju 4. odmaklu fazu bolesti. Samim time kod osoba kojima je dijagnostikovan neki maligni tumor ili bilo koja vrsta benignnog tumora, Lucha T8 može poboljšati kvalitet života u smislu smanjenja bolova, anksioznosti, poboljšanja sna, jačanja otpornosti prema sekundarnim infekcijama.

Insulinska rezistencija je početni stadijum metaboličkih poremećaja organizma koji u kasnijoj fazi mogu da dovedu i do pojave dijabetesa. S tim u vezi, pošto Lucha T8 deluje preventivno na homeostazu i energetsku stabilizaciju organizma, promenom frekvencije ćelija moglo bi se teoretski omogućiti poboljšanje metabolizma ugljenih hidratai masti. U savakom slučaju preporučuje se upotreba Luche T8 kod svih osoba koje pate od sindroma hroničnog umora, nesanice, malaksalosti, gubitka energije, poremećaja koncentracije i dr.

Nemamo mnogo iskustava sa osobama koje imaju epilepsiju ili sklonost ka istoj.

Mišljenja smo da ne bi trebalo da bude nikakvih neželjenih pojava, s obzirom da je malo verovatno da se Šumanova frekvenca poklopi sa frekvencom ćelija u kojima je žarište epilepsije. Prvi rezultati su ohrabrujući, pokazalo se da osobe koje imaju epi napade a koristile su Lucha T8 aparat nisu imale neželjenih propratnih efekta. U zavisnosti od slučaja do slučaja, Lucha T8 im je pomagala u sferi njenog opšteg delovanja na homeostazu i uspostavljanje energetskog balansa organizma.

Sa druge strane naučno je dokazano da melatonin deluje “antikonvulzivno”, a Šumanova frekvenca upravo deluje na optimizaciju količine izlučenog melatonina iz pinealne žlezde.

Lucha T8 pri upotrebi “ isporučuje” Šumanovu frekvencu preko blizu infracrvene svetlosti, tako da preporučujemo upotrebu aparata stavljanjem u projekciji solarnog nervnog pleksusa (na ksifoidni nastavak grudne kosti) 3-4 puta dnevno.

Upravo Lucha T8 aparat bi trebalo da dovede organizam u stanje energetskog balansa i homeostaze jer putem blizu infracrvenog svetla, koji su elektromagnetni talasi, isporučuje Šumanovu frekvencu do svih delova tela, sinhronizujući se sa alfa moždanim ritmom (7-14 Hz) u toku kojeg se luči i optimizuje u sklopu cirkardijalnog (dnevno-noćnog) ritma najveća količina hormona blagostanja (melatonin, serotonin, dopamin, opijati i dr.).

Sa druge strane Lucha T8 se bez problema može kombinovati sa homeopatskim lekovima, ne poništavajući, već naprotiv, potencirajući njihovo delovanje.

Frekvenca Zemlje se menja, ali Lucha T8 deluje lokalno na pojedinačni organizam i to na odgovarajući deo tela gde se uglavnom generiše frekvenca od 7, 83 Hz emitovana iz aparata. Delujući lokalno na autonomni nervni sistem i periferne nerve Lucha T8 generiše i emituje upravo onu uobičajenu frekvencu koja je i prirodna Zemljina frekvenca (7,8Hz) i na kojoj DNA molekuli najefikasnije komuniciraju između sebe. To omogućuje optimalno usklađivanje organizma i harmonizaciju sa okolinom čak i u uslovima varijabilne frekvence vibracije Zemljine površine. Takvom lokalnom harmonizacijom ljudskog organizma sa okolinom se postiže i stanje potpunije energetske uravnoteženosti celokupnog organizma što dovodi i do jačanja imuniteta u celini.

Aparat radi na principu elektronskog oscilatora koji generiše elektromagnetsko polje sa LED diodom (light emitting diode). Slični elektronski sklopovi, naravno uz bitne razlike, se nalaze u velikom broju uređaja od televizora do veštaćkih satelita.

Najbolji efekat, u slučaju da osoba nema nikakvih tegoba, je za delovanje preventivno u smislu podizanja opšteg energetskog balansa, stvaranja homeostaze organizma i jačanje imuniteta. Koristiti LuchaT8 ujutru i uveče po 30 minuta na solarnom pleksusu, uz mogućnost da se obezbedi totalni mir u okolini.

Ne izbacivati klasičnu terapiju bez konsultacije sa svojim lekarom. Koristiti aparat 3 puta dnevno na solarnom pleksusu.